Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas (saskaņojuma) saņemšana publiska pasākuma rīkošanai Liepājas pilsētā (Liepājas pilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nav nepieciešams saņemt atļauju, bet ir nepieciešams saņemt pašvaldības saskaņojumu šādos gadījumos:
- ja publiskos pakalpojumus rīko valsts vai pašvaldības iestāde,
- ja publisku pasākumu rīkošana notiek  telpās un sporta bāzēs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atļauja izņemama ne vēlāk kā 24 stundas līdz pasākumam.
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums, jāsagaida atbilde,  jāseko turpmākām norādēm. Pozitīva lēmuma gadījumā, jāsamaksā apdrošināšanas maksa, jāsaņem atļauja.
Iesniegums brīvā formā vai Liepājas pilsētas Domes veidlapa (Forma KS 34/11.2009) par publiska pasākuma rīkošanu.
*iesniegums atļaujas vai saskaņojuma saņemšanai iesniedzams Liepājas pilsētas Domē ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma.
Fiziskai personai - pases kopija, juridiskai personai - reģistrācijas apliecības kopija, pilnvara pārstāvēt juridisko personu un pases kopija.
Detalizēts pasākuma plāns.
Pasākuma norises vietas shēma, maršruts.
Līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus.
Pasākuma norises vietas īpašnieka (valdītāja vai apsaimniekotāja) rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators.
Atļauju publiska pasākuma rīkošanai pašvaldība izsniedz pēc tam, kad šā pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.
* Ja publiska pasākuma vienīgais organizators ir valsts vai pašvaldības iestāde, tā ir tiesīga neslēgt civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu.
* Lai Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektors pieņemtu lēmumu par atļaujas (saskaņojuma) izsniegšanu, pasākuma rīkotāji tiek uzaicināti uz tikšanos, kuras laikā tiek precizēti neskaidrie jautājumi:
- par pasākuma norises vietas sakopšanu pēc publiska pasākuma norises;
- par sabiedrisko tualešu uzstādīšanu publiska pasākuma norises vietā un laikā/ novākšanu pēc pasākuma;
- par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu publiska pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem;
- ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators uzrāda dokumentu oriģinālus, kas apliecina bīstamo iekārtu lietošanas atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas (ekspluatācijas drošības sertifikāts);
- ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantota atklāta uguns, pirotehniskie izstrādājumi vai pasākuma norise paredzēta uz ūdens, nepieciešams saskaņojums ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Liepājas brigādi;
- ja publiska pasākuma laikā plānots izmantot vides objektus, vizuālos materiālus vai reklāmas, nepieciešams saskaņojums ar Liepājas pilsētas Būvvaldi;
ja publisks pasākums plānots ar dzīvnieku piedalīšanos vai tā laikā tiks organizēta bezmaksas dalībnieku un apmeklētāju ēdināšana (degustācija), saskaņojums ar Pārtikas un veterināro dienestu;
- ja pasākuma norise paredzēta zaļajā zonā vai pludmales teritorijā, nepieciešams saskaņojums ar teritorijas apsaimniekotāju - SIA „Komunālā pārvalde”;
- ja pasākuma norise paredzēta pierobežas joslā, nepieciešams saskaņojums ar LR Valsts Robežsardzes pārvaldi;
- ja pasākuma norise paredzēta uz ceļiem (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļos, gājēju apakšzemes pārejās, laukumos, vai pasākuma norises laikā ir nepieciešama satiksmes ierobežošana vai slēgšana, nepieciešams saskaņojums ar Valsts policiju (Ceļu policiju);
- ja pasākuma laikā paredzēta ielu tirdzniecība, nepieciešams saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā, pirms tam nomaksājot pašvaldības nodevu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 6 34 04750
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 6 34 04750