Veselības aprūpes pabalsts (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Veselības aprūpes pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:
1. veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;
2. medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;
3. zobu protezēšanas pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
4. zobārstniecības/stomatoloģijas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
5. optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;
6. autiņbiksīšu iegādes izdevumu kompensēšanai;
7. vienreizējai medikamentu iegādei vai medicīnisku manipulāciju apmaksai pabalsta pieprasītājam, kuram ir psihoaktīvo vielu, datoru vai azartspēļu atkarība;
8. izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;
9. medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensēšanai;
10. pacienta iemaksu kompensēšanai;
11. pacienta līdzmaksājumu par operācijām kompensēšanai.
Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā kalendārajā gadā:
- ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss 165 euro, un ja ģimenes (personas) aizgādībā vai aprūpē ir bērns, kuram nepieciešami ortodonta pakalpojumi - papildus līdz 145,00 euro;
- atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss - līdz 130 euro
- katram maznodrošinātas ģimenes pilngadīgam ģimenes loceklim, kas ir pensijas vecuma persona, persona ar invaliditāti vai politiski represētā persona - līdz 90 euro
Papildus  noteiktajām veselības aprūpes pabalsta apmēram, ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, ir tiesības saņemt 3. apakšpunktā minēto pabalstu 150 euro apmērā piecu kalendāro gadu periodā katrai personai, kurai ir nepieciešama zobu protezēšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt to.  Sociālais pabalsts/materiālais atbalsts tiek piešķirts  trūcīgās/maznodrošinātās  ģimenes/personas statusa laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu veselības aprūpes izdevumu kompensāciju, pabalsta vai atbalsta saņēmējs :

1. Iesniedz iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu;

2. Pievieno klāt dokumentus, kas apliecina veselības aprūpes izdevumus (kases čekus ar personas datiem, recepšu kopijas vai ārsta izziņu par medikamentu nepieciešamību).

Ienākumus un veselības aprūpes izdevumus apliecinošus dokumentus (izziņas, konta izrakstus, čekus, recepšu kopijas) var iesniegt ieskenētā ( datnes .pdf formātā) vai fotoattēlu ( datnes .jpg formātā) veidā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 39, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 654 49907, 654 49908
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki