Veselības aprūpes pabalsts (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts veselības aprūpes izdevumu kompensācijai :
• līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai līdz 8 dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, izņemot gadījumus, ja pacienta līdzmaksājums tiek segts no valsts budžeta.
• līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai līdz 8 dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā un pacienta līdzmaksājuma izdevumu segšanai par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu vai ģimenes ārsta mājas vizīti un ārsta speciālista apmeklējumu ir tiesības saņemt vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldībā un kuri mācās klātienē, vecumā no 18 līdz 20 gadiem, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, izņemot gadījumus, kad pacienta līdzmaksājumi tiek segti no valsts budžeta.
• ievietošanai diennakts stacionārā – pabalsts 15,00 euro ar (izņemot pašvaldības teritorijā esošu stacionāru) bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.
• SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" donoriem - pabalsts 5,00 euro apmērā par katru asins nodošanas reizi.
Pabalstu citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem ir tiesīgi saņemt:
1. mājsaimniecība, kuras aizgādībā ir bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem – 140,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
2. mājsaimniecība, kuras aizgādībā ir guļošs bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem – 200,00 euro kalendārajā gadā par katru bērnu;
3. persona, kurai piešķirts "Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā" statuss – līdz 90,00 euro kalendārajā gadā;
4. guļoša persona ar spināliem bojājumiem, ar I vai II invaliditātes grupu – līdz 215,00 euro kalendārajā gadā;
5. personas, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras – 100,00 euro kalendārajā gadā;
6. mājsaimniecība, kuras aizgādībā ir ar celiakiju slims bērns – līdz 175,00 euro kalendārajā gadā;
7. mājsaimniecībā, kurā ir bērns ar dzirdes invaliditāti...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt to.  Sociālais pabalsts/materiālais atbalsts tiek piešķirts  trūcīgās/maznodrošinātās  ģimenes/personas statusa laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1