Aprūpes pakalpojums bērniem(Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Aprūpes pakalpojuma maksimālais apjoms ir 80 stundas mēnesī.
Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz:
1. iesniegumu, kurā norāda:
• bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;
• likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi;
• vēlamo pakalpojuma apjomu un saņemšanas periodu (kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);
• vai ir izsniegts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
• vai likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt aprūpi un uzraudzību bērnam nepieciešamajā apjomā.
2. šādus dokumentus:
• likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesību dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu (ja dokumenti tiek iesniegti klātienē) un ja tā nav sociālā dienesta rīcībā;
• darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodarbinātību vai citus dokumentus, kas apliecina apstākļus, ka nevar nodrošināt aprūpi un uzraudzību bērnam nepieciešamajā apjomā.
Dienests izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai bērnam noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, un pieprasa papildu informāciju no iesniedzēja, komisijas vai citām institūcijām, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1