Pabalsts mācību piederumu iegādei (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo ir ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Pabalsta apmērs mācību piederumu iegādei uz katru izglītojamo ir:• Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 euro;
• Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 50,00 euro (vienreizēji);
• Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 35,00 euro.
Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt to.  Sociālais pabalsts/materiālais atbalsts tiek piešķirts  trūcīgās/maznodrošinātās  ģimenes/personas statusa laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1