Atļauja īpaša pievienotās vērtības nodokļa režīma piemērošanai preču importa darījumos
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Lai saņemtu atļauju īpaša PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos, reģistrētam nodokļu maksātājam VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz iesniegums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļauju VID izsniedz reģistrētam nodokļa maksātājam:
- kurš ir ierakstīts komercreģistrā vai reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs;
- kurš iepriekšējos 12 mēnešus ir veicis saimniecisko darbību iekšzemē un ir reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā;
- kuram ir materiāltehniskās un finansiālās iespējas atbilst saimnieciskās darbības veidiem;
- kuram iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu;
- kurš VID noteiktajā termiņā sniedz nodokļu un informatīvās deklarācijas, un gada pārskatu kā arī papildu informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā iemaksājamās PVN summas vai PVN pārmaksas noteikšanai;
- kura pārstāvēttiesīgajām personām nav sodāmības par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu;
- kura reģistrēta nodokļa maksātāja — juridiskās personas amatpersona vai reģistrēts nodokļa maksātājs — fiziskā persona nav iekļauta riska personu sarakstā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām";
- kurš ir VID EDS reģistrēts klients.

Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš vēlas piemērot īpašo PVN režīmu preču importa darījumos, vai tās pilnvarotā persona, izmantojot VID EDS, iesniedz VID iesniegumu par atļaujas piešķiršanu.
Iesniegumā norāda veidu, kādā persona vēlas, lai VID tai paziņo lēmumu par atļaujas piešķiršanu, paziņojot pa pastu vai izmantojot EDS.

Izlaižot preces brīvam apgrozījumam, ar PVN apliekamā persona, kura ir saņēmusi VID atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai importa darījumos, par preču importu maksā PVN uzrādot aprēķināto PVN atbilstošā taksācijas perioda PVN deklarācijā.
Aprēķināto nodokli par importētajām ar īpašu režīmu precēm apliekamajai personai ir jānorāda taksācijas perioda PVN deklarācijā (52. vai 53.rindā). Vienlaikus, ja preces tiek izmantotas apliekamiem darījumiem, ar PVN apliekamā persona aprēķināto nodokli atskaita kā priekšnodokli (jānorāda PVN deklarācijas 61.rindā un pārskatā PVN1 I daļā).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atļauju piecpadsmit darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Atļauja tiek piemērota:
- ar otro darbdienu pēc lēmuma paziņošanas par atļaujas piešķiršanu, ja VID lēmumu par šīs atļaujas piešķiršanu paziņo, izmantojot VID EDS;
- ar septīto dienu pēc tam, kad lēmums par atļaujas piešķiršanu nodots pastā, ja VID lēmumu par šīs atļaujas piešķiršanu paziņo, nosūtot to pa pastu.

VID lēmumu par atteikumu piešķirt atļauju nosūta EDS un uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā ievietošanas EDS.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978