Mājokļa pabalsts ( Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot MK noteikumos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu :
Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;
(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;
K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);
I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto GMI pabalsta apmēru).
Sociālais dienests mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus, aprēķina mājokļa pabalstu un pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt mājokļa pabalstu.

Mājokļa pabalsts tiek piešķirts uz 3 vai 6 mēnešiem. Mājokļa pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu. Mājokļa pabalsts tiek maksāts ne vairāk par faktisko izdevumu un formulā aprēķināto apmēru.
Lai saņemtu mājokļa pabalstu, ja mājokļa pabalsts piešķirts, katru mēnesi nepieciešami rēķini:  
 par īri;
 par apsaimniekošanu/pārvaldīšanu’;
 citi maksājumi apsaimniekotājam (apkure, ja apkures veids nav “krāsns apkure”, ūdens uzsildīšana, ūdensapgāde, pārējie maksājumi apsaimniekotājam);
 NĪN (nekustamā īpašuma nodoklis);
 par elektrību;
 par gāzi;
 par internetu/telekomunikācijām;
 ūdens skaitītāju pārbaude;
 par gāzes balona iegādi/maiņu;
 cietā kurināmā iegādei;
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskās personas
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt to.  Sociālais pabalsts/materiālais atbalsts tiek piešķirts  trūcīgās/maznodrošinātās  ģimenes/personas statusa laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Daugavpils pilsētas dome,K.Valdemāra iela 1, Daugavpils , LV-5401
Atgādinājums
Nav
Brīdinājums
Nav
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 20.09.2022