Dienas centra pakalpojums (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Dienas centra pakalpojuma sniedzējs (turpmāk – Dienas centrs) nodrošina sociālo prasmju attīstīšanas iespējas, izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas, mākslas vai mākslinieciskas pašdarbības nodarbības un veselības veicināšanas pasākumus.
Dienas centrā nodrošina sociālā darba speciālistu, citu speciālistu atbilstoši Dienas centra odarbību specifikai un brīvprātīgo iesaisti.
Dienas centra pakalpojumus ir tiesīgas saņemt:
• pensijas vecuma personas;
• ģimenes ar bērniem;
• personas ar invaliditāti;
• personas pēc smagām, ilgstošām slimībām;
• bezdarbnieki;
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus naktspatversmē, patversmē, dienas centrā, krīzes centrā un sociālā darba pakalpojumu kopienā, persona vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzējs pieņem lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši attiecīgās institūcijas noteiktajai kārtībai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1