Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pirmām kārtām (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Atkarīgi no tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem tiek pieņemts lēmums par personu atzīšanu par tiesīgu reģistrēt dzīvojamās telpas saņemšanai vai par atteikumu atzīt personu reģistrēt dzīvojamās telpas saņemšanai
Saņēmēji:
Fiziska persona
Reģistrē personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām:  1) personas, kuras saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pirmām kārtām, jāiesniedz iesniegums, kuru paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi, pievienojot nepieciešamos dokumentus.
Nepieciešamie dokumenti:
Atkarīgi no personu kategorijām- iesniegums; personu apliecinošs dokuments; izziņa par maznodrošināta (trūcīga) statusa piešķiršanu; pensionāra vai invalīda apliecība; bērna dzimšanas apliecība; tiesas spriedums, kurš stājies likumīgā spēkā; izziņas par parādu par īres maksu un maksu par pakalpojumiem neesamību; politiski represētas personas apliecība; bāriņtiesas lēmums; repatrianta statusa apliecinošs dokuments; arhīva izziņa par repatrianta, viņa vecāku, vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu pirms izceļošanas no Latvijas; izziņa no brīvības atņemšanas vietas; rakstveida apliecinājums, ka personai vai kādam no pirmās vai otrās šķiras ģimenes locekļiem vai laulātajam uz īpašuma tiesību pamata nepieder cita dzīvojama telpa; akts par dzīvojamās telpas stāvokli, kuru sastāda sertificēts speciālists; dzīvojamās telpas īres līgums. Var būt pieprasīti papildus dokumenti.
Reģistrācija palīdzības sniegšanai viena mēneša laikā. Dzīvojamās telpas piedāvāšana īrēšanai reģistrācijas secībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404359
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404359
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki