Asenizācijas pakalpojumu sniegšanas reģistrēšana (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst Valmieras novada pašvaldības domes 2022. gada 29. septembrī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr. 69 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā" noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Valmieras novada pašvaldībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšanas solis
Papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz Pašvaldībā rakstveida iesniegumu (skatīt sadaļā Dokumenti un veidlapas), tam pievienojot dokumentus, kas apliecina, ka:

- tas ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;
- iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijas Republikā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
- ir noslēgts līgums ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija: mob. tel. 28003320 SMS nosūtīšanai un saņemšanai
Darba laiki
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšanas solis
Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

Pašvaldība trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības tīmekļa vietnē (https://www.valmierasnovads.lv/pakalpojums/asenizacijas-pakalpojumu-sniedzeju-registrs/) informāciju par asenizatora reģistrāciju. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.
Maksājumi: Skatīt maksājumus