Asenizatoru reģistrācija (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai – asenizatoram ir jāreģistrējas Rēzeknes novada pašvaldībā, atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.51 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novadā”.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
15 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi saistošajos noteikumos norādītie dokumenti.
Ja asenizators atbilst visām prasībām, Pašvaldības administrācijas vecākais vides aizsardzības speciālists 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē (https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/vides-jautajumi/asenizacijas-pakalpojumi/) informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums (Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumu Nr.51 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novadā” 3.pielikums).
Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgos dokumentus, apliecinot, ka:
1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;
2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro 00 centi);
3. ir noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: