Pabalsts aizgādnim
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts aizgādnim pilngadīgām personām, kurām ar tiesas nolēmumu nodibināta pagaidu aizgādnība vai kurām tiesa ierobežojusi rīcībspēju un Rēzeknes novada bāriņtiesa ir iecēlusi aizgādni.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
30 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu aizgādnis iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku vai elektronisku (e-pasts ar e-parakstu, vai e-adrese) iesniegumu.

Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošu pilngadīgo personu ir:
1)  EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi) mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ārpus ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādes un tās pamata dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2)  EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā gadā, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē un tās deklarētā pamata dzīvesvieta, līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ir bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts pēc izskatīšanas tiek pārskaitīts uz klienta norādīto kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība