Papildus adreses reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai personai, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, ir tiesības deklarācijā norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, kā arī laikposmu, kurā viņš tajā ir sasniedzams.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu - jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība);

Dzimšanas apliecība, ja tiek deklarēta  nepilngadīga bērna dzīvesvieta;

Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildu personu apliecinošam dokumentam - dokumentu, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā;

Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Beļavas pagasta pārvalde
Daukstu pagasta pārvalde
Druvienas pagasta pārvalde
Galgauskas pagasta pārvalde
Gulbenes novada pašvaldības VPVKAC
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-ADRESE
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Atbildīgais darbinieks veic nepieciešamo datu ievadīšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr.720 valsts nodevas apmērs  ir 4,27 euro. Maksājums veicams klātienē pie pakalpojuma saņemšanas.
No valsts nodevas par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju ir atbrīvoti:
1. politiski represētās personas;
2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
3. invalīdi;
4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
9. personas, kuras deklarē dzīvevsietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc valsts nodevas apmaksas tiek veikta personas dzīvesvietas deklarēšana un pēc pieprasījuma tiek izsniegta izziņa par personas deklarēšanu norādītajā adrese.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Beļavas pagasta pārvalde
Daukstu pagasta pārvalde
Druvienas pagasta pārvalde
Galgauskas pagasta pārvalde
Gulbenes novada pašvaldības VPVKAC
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-ADRESE