Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Mazsalacas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mazsalacas novada pašvaldība (mainīt)
Nosaukums pašvaldībā: Publisko pasākumu organizēšana (Mazsalacas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pasākuma organizators — rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu. Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Mazsalacas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Jāaizpilda veidlapa (iesniegums). 2. Saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu, iesniegumam pievieno nepieciešamos dokumentus. 3. ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma, publiskā pasākuma organizētājs, iesniedz iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem Mazsalacas novada pašvaldība vai pagastu pārvaldēs, klātienē vai nosūtot pa pastu. Sūtot dokumentu kopijas pa pastu, tām jābūt apliecinātām. Iesnieguma kopiju nosūta arī attiecīgajai Valsts policijas iestādei. Pirms atļaujas saņemšanas pasākuma organizators saskaņā ar 08.05.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.298 "Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu", iesniedz pašvaldībā savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. Civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas pasākuma organizators iesniedz ne vēlāk kā divas dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma.

Iesniegumā par publiska pasākuma rīkošanu pasākuma organizators norāda šādas ziņas:
1) pasākuma organizators (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
2) par tehnisko drošību atbildīgā persona (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
3) par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese);
4) kārtības uzturētāji (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
5) pasākuma veids un mērķis;
6) pasākuma norises vieta, datums, sākuma un plānotais beigu laiks;
7) plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits;
8) pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas;
9) pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts.
Iesniegumam pievieno:
1. To līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus.
2. Līguma kopiju, kuru pasākuma organizators noslēdzis saskaņā ar 27.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 "Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā" ar neatliekamās medicīniskās palīdzības sniedzēju.
3. Detalizēts pasākuma plāns.
4. Pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators. Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis — arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Pasākuma organizators nosūta iesnieguma kopiju attiecīgajai Valsts policijas iestādei.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mazsalacas novada pašvaldība
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis: 25446604
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Mazsalacas novada pašvaldība
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mazsalacas novada pašvaldība
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis: 25446604
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Mazsalacas novada pašvaldība
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki