Pabalsts aizgādnim(Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Pilngadīgas personas aizgādnis bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas tiesīgs saņemt pabalstu, ja bāriņtiesa ir iecēlusi personu par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju, un pilngadīgai personai, kurai ir nodibināta pagaidu aizgādnība, pie nosacījuma, ja aizgādņa un aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā vai aizgādņa dzīvesvieta ir pašvaldībā un aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir ārpus pašvaldības esošā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Pabalsts par katru aizgādnībā esošo personu ir 120 euro gadā (10 euro mēnesī par faktisko aizgādņa pienākumu pildīšanas laiku), ja aizgādnībā esošā persona dzīvo pastāvīgi vai kopā ar aizgādni un ja aizgādnībā esošā persona saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu vai specializētās ārstniecības iestādes pakalpojumu – 60 euro gadā (5 euro mēnesī par faktisko aizgādņa pienākumu pildīšanas laiku).
Pabalstu aizgādnim izmaksā uz iesnieguma pamata pārskaitījuma veidā uz saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Lai saņemtu atbalstu, pieprasītājs iesniedz Dienestam iesniegumu, kuram tiek pievienots Daugavpils pilsētas Bāriņtiesas lēmuma izraksts,
vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu iesniegumu, kuram tiek pievienots Daugavpils pilsētas Bāriņtiesas lēmuma izraksts,
klātienē.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 39, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65449907, 80006966
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Atbalstu aizgādnim izmaksā pārskaitījuma veidā uz aizgādņa norādīto norēķinu kontu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus