Atļaujas izsniegšana ārpus meža augošu koku ciršanai
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana ārpus meža augošu koku ciršanai (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža.
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Juridiskas un fiziskas personas (zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
20 darbdienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;
10 darbdienu laikā - pārējos gadījumos.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Lai saņemtu pašvaldības atļauju koku ciršanai ārpus meža, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāaizpilda iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju koku ciršanai ārpus meža.
Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību.
Patvaļīga koku ciršana novada administratīvajā teritorijā nav pieļaujama.
Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Kuldīgas novada domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmums un/vai koku ciršanas atļauja (turpmāk - Atļauja).
Ja apsekojot kokus Komisija konstatē, ka koka apkārtmērs atbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4.2. un 4.11.punktā norādītajam 1.pielikumā esošo koku apkārtmēram, tad pirms jautājuma izskatīšanas Komisijā, saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu, Komisija sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Dabas aizsardzības pārvaldes un/vai, ja koks atrodas teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā, tad pamatojoties uz šo noteikumu 18.punktu, sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Šajā gadījumā Komisija pieņem lēmumu 20 darbdienu laikā.
Komisija izvērtē koku ciršanas atbilstību dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, koku ainavisko un ekoloģisko nozīmīgumu, kā arī koku nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pieņem attiecīgu lēmumu un rakstiski paziņo par to iesnieguma iesniedzējam.
Pirms Atļaujas saņemšanas jāsamaksā zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu saskaņā ar Komisijas lēmumu un sagatavoto rēķinu. Atļauja tiek izsniegta pēc maksājumu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.
Atļauja ir derīga 2 (divus) gadus no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. Ja Atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, tad, pamatojoties uz jaunu Iesniegumu, Komisija apseko apstādījumus un atkārtoti izskata jautājumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 20.punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība koka ciršanu atzinusi par neatliekamu vai izņemot šo noteikumu 5.punktā minēto gadījumu:
5.1. augļu kokus;
5.2. kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem;
5.3. kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 61.pantā minētos kokus u.c.
Aizsargājama koka nociršanai, koku ciršanai aizsargājamos dendroloģiskos stādījumos un aizsargājamo aleju teritorijās, kā arī īpaši aizsargājamas augu sugas nociršanai nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja, kas izsniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un sugu un biotopu aizsardzību (MK 16.03.2010. noteikumi Nr. 264 “’Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”’.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums būvvaldei par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us;

1.īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija vai nomas līguma kopija (oriģināls jāuzrāda klientu apkalpošanas centra darbiniekam);
2.zemes gabala robežu plāna kopija;
3.zemes gabala topogrāfiskais plāns (M 1:500 - 1:1000);
4.ģenerālplāns, attīstības priekšlikums (M 1:500);
5.notariāli apliecināta pilnvara (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Kuldīgas novada Alsungas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada Skrundas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klātiene Būvvalde
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis: 63322469; 63321903
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@kuldiga.lv
Pasts Kuldīgas novada pašvaldība
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Atļaujas saņemšana
Iesniegumu izskata un lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju pieņem Kuldīgas novada apstādījumu uzraudzīšanas komisija.

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasītāja norādītajam veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus