Atļaujas izsniegšana ārpus meža augošu koku ciršanai
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana ārpus meža augošu koku ciršanai (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža.
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Juridiskas un fiziskas personas (zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
20 darbdienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;
10 darbdienu laikā - pārējos gadījumos.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, šo administratīvo aktu var apstrīdēt Kuldīgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.
Atgādinājums
Ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai, tad Komisijas lēmums par koku ciršanu ir saņemams pirms būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanai būvvaldē, proti līdz būvatļaujas saņemšanai. Būvvalde informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 'Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža' 7. punktu, ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvprojekta minimālajā sastāvā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, būvvaldes izsniegtā būvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju, izņemot šo noteikumu 9. punktā minētos gadījumus. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījuma izpildi.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Komisijas lēmumu, (EUR bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, ņemot vērā Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3.pielikumā 'Koeficienti zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā' minētos koeficientus (koka diametra koeficients, koka sugas koeficients, koka nociršanas iemesla koeficients, apdzīvotas vietas koeficients, koka atrašanās vietas koeficients).
Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
Ja apsekojot kokus Komisija konstatē, ka koka apkārtmērs atbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4.2. un 4.11.punktā norādītajam 1.pielikumā esošo koku apkārtmēram, tad pirms jautājuma izskatīšanas Komisijā, saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu, Komisija sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Dabas aizsardzības pārvaldes un/vai, ja koks atrodas teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā, tad pamatojoties uz šo noteikumu 18.punktu, sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Šajos gadījumā Komisija pieņem lēmumu 20 darbdienu laikā.
Brīdinājums
Šis ir bezmaksas pakalpojums, izņemot gadījumus, kad ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā.
Koku ciršana ir pieļaujama tikai tad, kad Komisija pieņems lēmumu par koku ciršanu un būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama. Kā arī zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksājami līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Normatīvie akti
Meža likums
(Saeima; likumi; 17.03.2000)
Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
(Ministru kabinets; noteikumi; 309; 09.05.2012)
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 01.02.2014)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 01.10.2014)
Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā
(Kuldīgas novada dome; saistošie noteikumi; 08.07.2022)
Aizsargjoslu likums
(Saeima; likumi; 1; 11.03.1997)
Uzziņas par pakalpojumu
Kuldīgas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 28.02.2023