Maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli izsūtīšana (Kuldīgas novads)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Kuldīgas novada pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļu maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums Kuldīgas novada teritorijā.
Termiņš:
Kuldīgas novada pašvaldība nodokļu maksātājam vai viņa pilnvarniekam līdz tā paša gada 15.februārim nosūta maksāšanas paziņojumu  par nekustamā īpašuma nodokli pēc norādītās adreses.

Ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā par to informēt Kuldīgas novada pašvaldību.

Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli tiek izsniegts visām Latvijas vai ārvalstu fiziskām un juridiskām personām un uz līguma vai vienošanās pamata izveidotām šādu personu grupām vai to pārstāvjiem, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums Kuldīgas novada teritorijā.

Informācija par aprēķināto nodokli, maksājumu termiņiem un nodokļa kontu stāvokli ir pieejama arī vietnē www.epakalpojumi.lv.
________________________________________________
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Alsungas pagasta pārvalde
Ēdoles pagasta pārvalde
Gudenieku pagasta pārvalde
Īvandes pagasta pārvalde
Kabiles pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@kuldiga.lv
Pasts Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa
Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons
63350637
63370001
63370002
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Līdz tā paša gada 15.februārim Kuldīgas novada pašvaldība sagatavo un izsūta maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli par visiem aprēķinātiem nekustamā īpašuma objektiem (likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta pirmā daļa).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli nodokļu maksātājam izsniegšanas/nosūtīšanas veidi:
- e-adrese;
- e-pasts;
- deklarētā dzīvesvieta vai cita norādītā pasta adrese;
- pēc pieprasījuma, pakalpojumu sniedzot klātienē, persona saņem maksāšanas paziņojuma datorizdruku vai konsultāciju.

Ja nodokļu maksātājam ir izveidojusies nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksa, Kuldīgas novada pašvaldība maksāšanas paziņojumu nesūta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus