Maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli izsūtīšana (Kuldīgas novads)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Kuldīgas novada pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļu maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums Kuldīgas novada teritorijā.
Termiņš:
Kuldīgas novada pašvaldība nodokļu maksātājam vai viņa pilnvarniekam līdz tā paša gada 15.februārim nosūta maksāšanas paziņojumu  par nekustamā īpašuma nodokli pēc norādītās adreses.

Ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā par to informēt Kuldīgas novada pašvaldību.

Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
- ePakalpojumi.lv - Nekustamais īpašums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1