Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un parāda samaksas grafika saskaņošana
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un samaksas grafika saskaņošana (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu iespējams pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, vai vienoties par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums.
Termiņš:
Nodokļu maksātājs iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmums uzskatāms par administratīvu aktu, tādēļ saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta trešo daļu, ja nodokļu maksātājs nepiekrīt nodokļu administrācijas lēmumam, viņš to var apstrīdēt pašvaldības domes priekšsēdētājam mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 01.04.1995)
Par nekustamā īpašuma nodokli
(Saeima; likumi; 01.01.1998)
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 0; 01.04.1995)
Uzziņas par pakalpojumu
Kuldīgas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 13.02.2023