Laulības reģistrācija (Strenču novada dome)
Izvēlētā organizācija: Strenču novada dome
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību
paredzēts reģistrēt citā dzimtsarakstu iestādē vai baznīcā,
dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanas
nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā
reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Pēc
laulības reģistrācijas, tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR un kurām nav Civillikuma 32.-38.pp. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Personām ir tiesības salaulāties sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad iesniegts laulības iesniegums
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
- iesniegums;
- Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
- personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā - bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu - jāuzrāda oriģināls;
- ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja - jāiesniedz oriģināls;
- ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā - jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 7, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715620
Fakss: 64715627
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene - Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 7, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715620
Fakss: 64715627
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki