Laulības reģistrācija (Strenču novada dome)
Izvēlētā organizācija: Strenču novada dome
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību
paredzēts reģistrēt citā dzimtsarakstu iestādē vai baznīcā,
dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanas
nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā
reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Pēc
laulības reģistrācijas, tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR un kurām nav Civillikuma 32.-38.pp. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Personām ir tiesības salaulāties sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad iesniegts laulības iesniegums
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 01.01.2013)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 18.09.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Strenču novada dome
Kontaktinformācija: Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 28.05.2018