Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšana un audzēšanas programmas apstiprināšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrībām (turpmāk – biedrība) un krustojuma cūku audzētāju organizācijām (turpmāk – organizācija), kas vēlas darboties Latvijas teritorijā un realizēt audzēšanas programmu ir  jāgriežas Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – datu centrs), lai atzītu biedrību vai organizāciju un apstiprinātu audzēšanas programmu.
Biedrību un organizāciju atzīst un to izstrādātās audzēšanas programmas apstiprina Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) izveidota šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrību un organizāciju vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija).
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrība vai organizācija
Juridiskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
LDC piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par biedrības vai organizācijas atzīšanu iekļauj to šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju sarakstā (turpmāk – saraksts). LDC atzīto biedrību un organizāciju sarakstu ievieto savā tīmekļvietnē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Iesniegt iesniegumu Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšanai
1. Biedrība vai organizācija iesniedz Komisijai iesniegumu (turpmāk – Iesniegums vai Iesniegumi): Biedrība vai organizācija iesniedz komisijai iesniegumu par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības vai krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu (1. pielikums) papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095053
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (ZM KAC) darba dienās: pirmdien – no 8:30 līdz 18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien – 8:30 līdz 17:00, piektdien – no 8:30 līdz 16:00 vai iepriekš piesakoties pie LDC speciālistiem;
Darba laiki
E-pasts ldc@ldc.gov.lv
Pasts Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095053
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Organizācijas vai Biedrības  iesniegtos dokumentus  izskata komisija, saskaņā ar nolikumu.     Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – LDC) direktora apstiprināts nolikums ir
publicēts LDC tīmekļvietnē  https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba_organizacijas/audzetaju__organizacijas/.  Jaunām organizācijām  tiek piemērota reģsitrēšanas maksa, saskaņā ar Iestādes cenrādi.
Apmaksa par jaunas organizācijas atzīšanu  ieskaitāma Lauksaimniecības datu centrs kontā:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22
Maksājuma mērķī jānorāda: Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Atzītas biedrības vai organizācijas statusa paziņošana
LDC piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par biedrības vai organizācijas atzīšanu iekļauj to šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju sarakstā (turpmāk – saraksts). LDC atzīto biedrību un organizāciju sarakstu ievieto savā tīmekļvietnē: https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba_organizacijas/audzetaju__organizacijas/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Nozares asociācijas kontaktinformācija
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP)
Republikas laukums 2, 523.birojs, Rīga, LV-1010, Latvija
tālr. +371 2631 1133
Maksājumi: Skatīt maksājumus