Mazdārziņu lietošanas pieteikumu reģistrēšana un nomas līgumu slēgšana (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Pašvaldības zemes iznomāšana mazdārziņa vajadzībām. Mazdārziņa nomas līguma pirmstermiņa laušana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personai, kas pretendē uz mazdārziņa nomas tiesībām jābūt deklarētai Salaspils novada administratīvajā teritorijā, ja viņu pastāvīgajā lietošanā, nomā vai īpašumā nav lauksaimnieciskai apstrādei izmantojamās zemes.
Nomas līguma slēgšanas pirmtiesības, ja nomnieks atsakās no nomas līguma vai ir miris, ir pašreizējā nomnieka ģimenes locekļiem (laulātajam, bērniem un mazbērniem), kuri atbilst iepriekšminētajām prasībām.
Termiņš:
Mazdārziņu rindā klientu reģistrē tajā pašā dienā.
Nomas līgumu noslēdz  viena mēneša laikā no dienas, kad atbrīvojas mazdārziņš.
Izmantojot pirmtiesības, nomas līgumu noslēdz tajā pašā dienā, ja vizīte ir iepriekš pieteikta pa telefonu 67981014.
Nomas līguma laušana – iesniegumā norādītajā termiņā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments