Mazdārziņu lietošanas pieteikumu reģistrēšana un nomas līgumu slēgšana (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Pašvaldības zemes iznomāšana mazdārziņa vajadzībām. Mazdārziņa nomas līguma pirmstermiņa laušana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personai, kas pretendē uz mazdārziņa nomas tiesībām jābūt deklarētai Salaspils novada administratīvajā teritorijā, ja viņu pastāvīgajā lietošanā, nomā vai īpašumā nav lauksaimnieciskai apstrādei izmantojamās zemes.
Nomas līguma slēgšanas pirmtiesības, ja nomnieks atsakās no nomas līguma vai ir miris, ir pašreizējā nomnieka ģimenes locekļiem (laulātajam, bērniem un mazbērniem), kuri atbilst iepriekšminētajām prasībām.
Termiņš:
Mazdārziņu rindā klientu reģistrē tajā pašā dienā.
Nomas līgumu noslēdz  viena mēneša laikā no dienas, kad atbrīvojas mazdārziņš.
Izmantojot pirmtiesības, nomas līgumu noslēdz tajā pašā dienā, ja vizīte ir iepriekš pieteikta pa telefonu 67981014.
Nomas līguma laušana – iesniegumā norādītajā termiņā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Kopā dzīvojošiem ģimenes locekļiem (vienā dzīvesvietā deklarētām personām) ir tiesības pretendēt uz vienu zemes gabalu (neatkarīgi no kopā dzīvojošo ģimenes locekļu skaita).
Brīdinājums
Pašvaldības darbinieki 2 reizes gadā veic mazdārziņu apsekošanu. Par nekoptajiem un neapstrādātajiem mazdārziņiem tiek sastādīts akts un nosūtīts brīdinājums nomniekam. Ja mēneša laikā atkārtoti tiek konstatēts, ka mazdārziņš nav apstrādāts, tiek sastādīts atkārtots akts un nosūtīts paziņojums par līguma laušanu.

NĪ daļa 1. jūnijā pārbauda veiktos nomas maksājumus par mazdārziņiem. Ja maksājums nav veikts, nomniekam nosūta atgādinājumu. Ja maksājums netiek veikts mēneša laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas, dome vienpusēji lauž līgumu.

Ja nomnieks deklarē savu dzīves vietu citā pašvaldībā vai ir iestājušies apstākļi, kas liedz tiesības pretendēt uz pašvaldības zemes nomu saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu, viņa pienākums ir to paziņot Salaspils novada pašvaldībai, aizpildot un iesniedzot iesniegumu par līguma pārtraukšanu AAC vai nosūtot to pa pastu. Ja nomnieks iesniegumu par līguma pārtraukšanu iesniedzis laika periodā no 1.maija līdz 31.oktobrim un izteicis vēlmi turpināt nomāt zemi līdz ražas novākšanai, līgums tiek pārtraukts attiecīgā gada 1.novembrī. Pārējos gadījumos līgums tiek pārtraukts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
Ja nomnieks nav paziņojis par dzīves vietas maiņu un to konstatē pašvaldības darbinieki, līgums tiek lauzts viena mēneša laikā no attiecīgā fakta konstatēšanas, paziņojot par to nomniekam rakstiski.
Normatīvie akti
Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi sakņu (ģimenes) dārzu izveidošanai
(Salaspils novada dome; instrukcijas; 321; 04.12.2019)
Uzziņas par pakalpojumu
Salaspils novada dome
Kontaktinformācija: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.12.2020