Publisko ūdenstilpju un upju nomas līguma noslēgšana
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Publisko ūdenstilpju un ūdeņu nomas līguma noslēgšana (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu par vēlmi iznomāt ūdenstilpi kādam no MK noteikumu Nr.918 2.punktā uzskaitītajam izmantošanas veidam. Iesniegumā norāda plānotās darbības aprakstu un nomas objekta grafisku skici. Pašvaldība slēdz ūdenstilpju nomas līgumus un iekasē nomas maksu
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis, elektroniskās izsoles vai konkursa gadījumā – 60 dienas.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Nomas pretendents iesniedz pašvaldībā iesniegumu - ierosinājumu (brīvā formā) ūdenstilpes nomai.
Iesniegumā norāda plānotās darbības aprakstu un papildus pievieno šādus dokumentus:
- plānotās saimnieciskās darbības aprakstu (ietver esošās situācijas izpēti, nākotnē plānotā objekta izmantošanas aprakstu, investīcijas u.tml. informāciju, objektu novietnes pārskata shēmu (norādot krasta līniju, tauvas joslu, objektu novietojumus u.c.));
- nomas objekta grafisko skici;
- ja vien persona nav attiecīgās ūdenstilpei piegulošā zemes īpašuma īpašnieks, tad rakstiska vienošanās ar ūdenstilpei piegulošas zemes īpašnieku par piekļuves tiesību  nodrošinājumu ūdenstilpei tās nomas laikā caur šā īpašnieka zemes īpašumu;
- pilnvaras kopiju, ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona (ja pilnvaras kopiju neiesniedz, tad jāuzrāda tās oriģināls).

Vairāk par ūdenstilpju iznomāšanas un nomas tiesību piešķiršanas kārtību Kuldīgas novadā skatīties - Informatīvs dokuments - Kuldīgas novada pašvaldības noteikumi Nr.KNP/2023/2 "Par ūdenstilpju iznomāšanas un nomas tiesību piešķiršanas kārtību".  

Dokumentu iesniegšanas iespējas:
1. elektroniski - e-adresē vai e-pastā;
2. pa pastu;
3. klātienē Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, pagastu pārvaldēs.
___________________________
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Alsungas pagasta pārvalde
Ēdoles pagasta pārvalde
Gudenieku pagasta pārvalde
Īvandes pagasta pārvalde
Kabiles pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@kuldiga.lv
Pasts Kuldīgas novada pašvaldība
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63370004
2. solis / Apstrādes solis
Nomas objekta izmantošanai jāatbilst teritorijas attīstības plānošanas, ūdens apsaimniekošanas, vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām un ūdenstilpes apsaimniekošanas dokumentam, piemēram, šādiem ūdenstilpes izmantošanas veidiem:
- akvakultūras dzīvnieku audzēšanai;
- kultūrvēsturisko un dabas objektu aizsardzībai;
- dzeramā ūdens apgādei un ūdens ņemšanai īpašām vajadzībām;
- zinātniskās pētniecības darbiem;
- rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšanai);
- ūdenssportam;
- ūdensceļu izmantošanai;
- hidrotehnisko būvju celtniecībai, ekspluatācijai un ūdensspēka izmantošanai;
- peldbūvju izvietošanai, lai ierīkotu ar pakalpojumu sniegšanu saistītus objektus.
- citiem veidiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Lēmuma saņemšana
Kuldīgas novada dome pieņem lēmumu par elektroniskās nomas tiesību izsoles vai konkursa rīkošanu, vai atteikumu nodot objektu nomā.

Lēmums tiek izsniegts atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:
- elektroniski - e-adresē vai e-pastā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
- pa pastu;
- klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
Nekustamo īpašumu nodaļa
Cits Kuldīgas novada pagastu pārvaldes