Publisko ūdenstilpju un upju nomas līguma noslēgšana
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Publisko ūdenstilpju un ūdeņu nomas līguma noslēgšana (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu par vēlmi iznomāt ūdenstilpi kādam no MK noteikumu Nr.918 2.punktā uzskaitītajam izmantošanas veidam. Iesniegumā norāda plānotās darbības aprakstu un nomas objekta grafisku skici. Pašvaldība slēdz ūdenstilpju nomas līgumus un iekasē nomas maksu
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis, elektroniskās izsoles vai konkursa gadījumā – 60 dienas.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Kuldīgas novada domē (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā), viena mēneša laikā no paziņošanas ieinteresētām personām.
Atgādinājums
- Normatīvos aktos noteiktajos gadījumos jāsedz sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinuma sagatavošanas atlīdzība.

- Pēc nomas līguma noslēgšanas nomnieks maksā nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli.
Brīdinājums
Nomas tiesības netiek piešķirtas nomniekam un/vai nomas līgums ar esošu nomnieku netiek pagarināts, ja:
- personai pēdējā gada laikā ir nenokārtotas parādsaistības ar iznomātāju, iepriekšējā darbībā konstatēti pārkāpumi pret vidi vai nomas attiecībās nav ievērotas līgumsaistības un normatīvo aktu prasības;
- pastāv citi nosacījumi, kurus Kuldīgas novada dome iekļauj konkrētā objekta nomas tiesību izsoles konkursa nolikumā.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Kuldīgas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 13.03.2023