Izziņas izsniegšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņas izsniegšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Personas, uz kuru attiecas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nosacījumi, iesnieguma par darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšana pašvaldībā, lēmuma par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pieņemšana un lēmuma par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā noformēšana izziņas veidā. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pircējam (fiziskai vai juridiskai personai), kurš ir darījuma subjekts likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” izpratnē un atbilst iepriekš minētā likuma 28.1 panta nosacījumiem.
Termiņš:
1 mēnesis ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Iesniegumam jāpievieno:
1) darījuma akts par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā;
2) nerezidentam (fiziska vai juridiska persona) – dokuments par nodokļu samaksu valstī, kurā tai ir pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tas ir reģistrēts;
3) biedrībām un nodibinājumiem – apliecināts izraksts no statūtiem par darbības mērķi;
4) nomas līgums (ja tāds ir noslēgts un nav iesniegts pašvaldībā).
Lauksaimniecības zemes nomniekam ir pirmpirkuma tiesības, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts pašvaldībā, ja līgums nav reģistrēts pašvaldībā un pirmpirkuma tiesības neizmanto kopīpašnieks, tad pirmpirkuma tiesības ir Latvijas zemes fonda pārvaldītājam.

Likums nosaka, ka lauksaimniecības zemes pircējam/ieguvējam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

FIZISKAI PERSONAI -  
1) jābūt reģistrētai Latvijā kā saimnieciskās darbības veicējam;  
2) rakstiski ir jāapliecina, ka persona uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā viena vai triju gadu laikā no īpašuma iegādes;
3) nevar būt nodokļu parādi (ne Valsts ieņēmumu dienestā, ne nekustamā īpašuma nodoklis).

JURIDISKAI PERSONAI -
1) jāapliecina, ka patiesie labuma guvēji ir Latvijas Republikas pilsoņi vai citu ES dalībvalstu pilsoņi, vai arī Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi;
2) rakstiski ir jāapliecina, ka persona uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā viena vai trīs gadu laikā no iegādes;
3) nevar būt nodokļu parādi  (ne Valsts ieņēmuma dienestā, ne nekustamā īpašuma nodoklis).
__________________________________________
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Alsungas pagasta pārvalde
Ēdoles pagasta pārvalde
Gudenieku pagasta pārvalde
Īvandes pagasta pārvalde
Kabiles pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts
Pasts Kuldīgas novada pašvaldība
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 63370006; 27021247
2. solis / Apstrāde un saņemšana
Prasības netiek attiecinātas uz lauksaimniecības zemes ieguvējiem:
1) kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz 10 hektārus fiziskām un 5 hektārus juridiskām personām (tas nozīmē, ka ģimene savas piemājas saimniecības vajadzībām varēs iegādāties līdz 10 hektārus zemes un tās īpašniekam nebūs nepieciešama nedz atbilstoša lauksaimnieciskā izglītība, nedz jāapliecina, ka zeme tiks izmantota lauksaimnieciskajā darbībā, nedz arī jāatbilst pārējām prasībām);
2) maksātnespējas procesā vai mantošanas ceļā iegūstamai lauksaimniecības zemei;
3) lauksaimniecības zemei, kuru persona iegūst īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu;
4) darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem;
5) zemes kopīpašniekam, ja tas izmanto pirmpirkuma tiesības.

Iesniedzējs izziņu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā saņem iesniegumā norādītajā veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus