Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Kuldīgas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
LR pilsonis vai LR nepilsonis; ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsonis un viņa ģimenes locekļis, kurš ir saņēmis LR izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību; ārzemnieks vai bezvalstnieks, kurš ir kurš ir saņēmis LR izdotu uzturēšanās atļauju.
Termiņš:
1 mēnesis ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu lēmumu personām vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā (fiziska persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiska persona - pēc juridiskās adreses).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Kuldīgas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 13.02.2023