Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, pašvaldība šim mērķim budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā privātās izglītības iestādes.

Pēc trīspusējā līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas pašvaldība katru mēnesi pārskaita līdzfinansējumu privātajam PII.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pozitīva lēmuma gadījumā līdzfinansējums tiek piešķirts ar vecāka iesnieguma reģistrācijas datumu vai bērna reģistrēšanas datumu PII VIIS, ja šis datums ir vēlāks nekā iesnieguma reģistrācijas datums vai ar to datumu, kad izpildās noteikumos noteikti visi līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Pašvaldības atbalsta saņēmējs (privātā izglītības iestāde) līguma slēgšanas laikā nedrīkst būt nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē, arī gadījumā, ja netiek veikts iepirkums.

Līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pie šādiem nosacījumiem:

ja bērns un/vai vecāki ir deklarējuši savu dzīvesvietu ārpus Salaspils novada administratīvās teritorijas - ar datumu, kad pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas ir mainīta deklarētā dzīvesvieta;
ja pašvaldības pirmsskola izglītības iestādē rodas brīva vieta un tā tiek piedāvāta, nosūtot vecākiem uzaicinājumu, līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pēc 15 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas datuma vai no programmas apguves uzsākšanas datuma, kas ir norādīts uzaicinājumā;
ja vecāki atsakās no piedāvātās vietas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē ar atteikuma dienu, bet ne vēlāk kā ar 11. (vienpadsmito) dienu pēc norīkojuma nosūtīšanas.
Izglītības daļa informē attiecīgo privāto pirmsskolas izglītības iestādi par noslēgtā trīspusīgā līguma izbeigšanas datumu.

Atteikums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu nav šķērslis vecākiem vērsties atkārtoti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai noteikumos noteiktā kārtībā.
Brīdinājums
Vecākiem mēneša laikā jāziņo Izglītības daļas darbiniekam, ja vecāka un/vai bērna dzīvesvieta tiek deklarēta ārpus Salaspils novada, kā arī atmaksāt Domei nepamatoti saņemto līdzfinansējumu 10 darba dienu laikā no Domes  pieprasījuma saņemšanas, kas izmaksāts par periodu pēc deklarētās dzīves vietas maiņas ārpus Salaspils novada administratīvās teritorija.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Salaspils novada dome
Kontaktinformācija: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.12.2020