Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana bērnu uzraudzības pakalpojuma(aukles) nodrošināšanai (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Lai nodrošinātu bērnu pieskatīšanas pakalpojuma pieejamību, pašvaldība šim mērķim budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus.

Pēc trīspusējā līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas pašvaldība katru mēnesi pārskaita līdzfinansējumu auklei.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Salaspils novadā deklarēts iedzīvotājs, kuram ir Salaspils novadā deklarēts pirmsskolas vecuma bērns pēc 1,5 gadu vecuma.
Termiņš:
Pozitīva lēmuma gadījumā līdzfinansējums tiek piešķirts ar vecāka iesnieguma reģistrācijas datuma vai no pakalpojuma sniegšanas datuma, ja šis datums ir vēlāks nekā iesnieguma reģistrācijas datums vai ar to datumu, kad izpildās noteikumos noteikti visi līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Pašvaldības atbalsta saņēmējs (aukle) līguma slēgšanas laikā nedrīkst būt nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē, arī gadījumā, ja netiek veikts iepirkums.

Līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pie šādiem nosacījumiem:

ja bērns un/vai vecāki ir deklarējuši savu dzīvesvietu ārpus Salaspils novada administratīvās teritorijas - ar datumu, kad pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas ir mainīta deklarētā dzīvesvieta;
ja pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē rodas vakanta vieta un tā tiek piedāvāta, vecākiem nosūtot uzaicinājumu, līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt pēc 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas datuma vai no faktiskā programmas apguves uzsākšanas laika, kas norādīts uzaicinājumā;
ja tiek izbeigts līgums starp bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju un vecāku.
Izglītības daļa informē aukli un vecāku par noslēgtā trīspusīgā līguma izbeigšanas datumu.
Brīdinājums
Vecākiem mēneša laikā jāziņo Izglītības daļas darbiniekam, ja vecāka un/vai bērna dzīvesvieta tiek deklarēta ārpus Salaspils novada, kā arī atmaksāt Domei nepamatoti saņemto līdzfinansējumu 10 darba dienu laikā no Domes  pieprasījuma saņemšanas, kas izmaksāts par periodu pēc deklarētās dzīves vietas maiņas ārpus Salaspils novada administratīvās teritorija.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Salaspils novada dome
Kontaktinformācija: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.12.2020