Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa (Daugavpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Īss apraksts:
Persona iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā pēc dzīves vietas, uzrāda pasi, pievieno dzimšanas, laulības apliecības, nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības un dokumentus, kas apliecina vārda, uzvārda maiņas nepieciešamību.
Tautības ieraksta maiņas gadījumā jāpievieno dokumenti, kas pierāda attiecīgo tautību un radniecību 2 paaudžu robežās.
Dzimtsarakstu nodaļa izskata lietu, dod atzinumu un sagatavoto lietu nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas dod atļauju mainīt vārdu, uzvārdu, tautības ierakstu vai atsaka to darīt. Pirms maiņas apliecības saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva. Ar maiņas apliecību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pasu nodaļā persona saņem jaunu pasi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kas vēlas mainīt vārdu ,uzvārdu, tautību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā pēc dzīves vietas, uzrāda pasi, pievieno dzimšanas, laulības apliecības, nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības un dokumentus, kas apliecina vārda, uzvārda maiņas nepieciešamību. Tautības ieraksta maiņas gadījumā jāpievieno dokumenti, kas pierāda attiecīgo tautību un radniecību 2 paaudžu robežās. Dzimtsarakstu nodaļa izskata lietu, dod atzinumu un sagatavoto lietu nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas dod atļauju mainīt vārdu, uzvārdu, tautības ierakstu vai atsaka to darīt.

Vārda ,uzvārda ieraksta maiņai iesniedzamie dokumenti:
• persona, kura vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai attiecīgu Ministru kabineta noteiktu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemeslu;
• personu apliecinošs dokuments;
• nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem vecāku rakstveida piekrišanu vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
• gadījumā, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu un, ja nepilngadīga persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumu iesniedz tās tēvs vai māte, vai aizbildnis;
• ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcībnespējīgu, iesniegumu iesniedz tās aizgādnis;
• bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību aizbildnībā esošas nepilngadīgas personas vai rīcībnespējīgas personas interesēm;
• persona, kura atrodas ārvalstī, iesniegumu iesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā pārsūtīšanai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam;
• fotogrāfiju (4,5 x 3,5 cm);
• kvīti par valsts nodevas un maksas pakalpojumu nomaksu Ls 56.05 apmērā (par katru atsevišķi)
Tautības ieraksta maiņai iesniedzamie dokumenti:
• persona, kura vēlas mainīt savu tautības ierakstu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļai attiecīgu Ministru kabineta noteiktu rakstveida iesniegumu, kurā norāda tautības ieraksta maiņas iemeslu;
• personu apliecinošs dokuments;
• nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu;
• ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcībnespējīgu, iesniegumu iesniedz tās aizgādnis;
• persona, kura atrodas ārvalstī, iesniegumu iesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā pārsūtīšanai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam;
• tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību;
• nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu tautības ieraksta maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
• ja persona ir rīcībnespējīga, bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību rīcībnespējīgas personas interesēm;
• persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” iesniedz Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” un ar radniecības dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt;
• izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi;
• kvīti par valsts nodevas un maksas pakalpojumu nomaksu Ls 56.05 apmērā (par katru atsevišķi).
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476743
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pirms maiņas apliecības saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva. Ar maiņas apliecību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pasu nodaļā persona saņem jaunu pasi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476743
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki