Izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (Priekuļu novads)
Izvēlētā organizācija: Priekuļu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Iegādājoties lauksaimniecības zemi un zemi, kuras sastāvā dominējošā zemes lietošanas kategorija ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmajā daļā minētie darījumu subjekti var iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, ja tie atbilst likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 281.pantā noteiktiem nosacījumiem un darījuma akts derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam ir pievienota pašvaldības piekrišana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska/juridiska persona.
Termiņš:
20 darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs – fiziska vai juridiska persona, iesniedz iesniegumu un klāt pievieno:
1) pirkuma līguma kopiju;
2) pilnvaras kopiju, ja pakalpojuma saņemšanai norīkots pilnvarnieks.
Klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums.
Izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Pa pastu – jānosūta iesniegums un tam pievienotie dokumenti.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Liepas pagasta pārvalde
Mārsnēnu pagasta pārvalde
Veselavas pagasta pārvalde
VPVKAC Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 66954881
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Priekuļu novada pašvaldība
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisija izskata saņemto iesniegumu un pārbauda sniegto ziņu atbilstību normatīvajiem aktiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Komisijas lēmums par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā tiek noformēts izziņas vai lēmuma veidā un pakalpojuma pieprasītājs to var saņemt atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus