Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Durbes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Durbes novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Atļauju izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās (Durbes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Jebkura juridiska vai fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Durbes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:

1) fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
2) realizējamo preču grupas,
3) paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums,
4) saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde,
5) pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās,
6) saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;
7) cita pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā informācija.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Durbes novada dome
Adrese: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov., LV-3447
Tālrunis: 63498097
Fakss: 63484989
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@durbe.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pašvaldības nodeva saskaņā ar Durbes novada domes 29.04.2010. Durbes novada saistošo noteikumu Nr.7/2010 (konsolidētie) "Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Durbes novadā " 1.nodaļu
Maksājumu veikt uz Durbes novada domes norēķinu kontu:
Luminor Bank AS - LV14RIKO0002013068498

Maksas apmērs
* Ielu tirdzniecība - euro 1,42;
* Izbraukuma tirdzniecība - euro 2,85;
* Izbraukuma tirdzniecība, ja tiek veikta tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem - euro 14,00;
* Tirdzniecība no autoveikala - euro 1,00 (par katru tirdzniecības dienu);
* Tirdzniecība gadatirgos - bez maksas (izņemot tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Durbes novada dome
Adrese: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov., LV-3447
Tālrunis: 63498097
Fakss: 63484989
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@durbe.lv
3. solis / Saņemšanas solis
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus