Izziņa par personas dzīvesvietu (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam:
1. par personas esošo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2. par mirušas personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Izziņu iespējams saņemt Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā vai jebkurā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē neatkarīgi no dzīvesvietas atrašanās vietas Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 29.08.2017. noteikumiem Nr. 505 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
1 līdz 5 darba dienas (atkarībā no personas pieprasījuma)
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
- E-pasts   -   pakalpojumu var pieprasīt elektroniskā veidā, ja pieprasījums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai ja tas iesniegts portālā www.latvija.lv "Iesniegums iestādei" ar Latvijas kredītiestādes izdotu internetbankas autentifikācijas līdzekli. Pēc tam, kad pašvaldības pārstāvis būs pārliecinājies par personas deklarēto dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā, iesniegumam būs jāpievieno dokumentu par valsts nodevas samaksu vai par valsts nodevas samaksas atbrīvojumu, vai par valsts nodevas apmēra samazinājumu.
- Klātiene   -   persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstisku pieprasījumu izziņas saņemšanai. Pēc tam, kad pašvaldības pārstāvis būs pārliecinājies par personas deklarēto dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā, pašvaldības kasē jāsamaksā valsts nodeva (ja šī persona neietilpst to personu lokā, kas ir atbrīvota no valsts nodevas samaksas) un jāuzrāda apliecinājums par valsts nodevas nomaksu.

Pieprasot ziņas par citu personu, ja tam ir tiesisks pamats, piemēram, par savu nepilngadīgo bērnu, aizbilstamo, pilnvarotāju, mirušu laulāto u.tml., papildus uzrāda pilnvaru vai pārstāvību apliecinošu dokumentu, ja šī informācija jau nav iestādes rīcībā, kā arī norāda ziņu saņemšanas nepieciešamības pamatojumu un pievieno dokumentu, kas to apliecina.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 29.08.2017. noteikumiem Nr. 505 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” valsts nodevas apmērs izziņas saņemšanai par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, – 2,50 euro.

Izziņas saņemšana par trešo personu (par vienu personu), ja informācija sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:
- piecu darbdienu laikā (papīra formā) – 12,50 euro;
- vienas darbdienas laikā (papīra formā) – 25,00 euro;
- divu stundu laikā (papīra formā) – 35,00 euro;
- triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, – 10,00 euro;

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:
- politiski represētā persona;
- nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
- persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni) vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
- aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

Valsts nodevu nemaksā sekojošas personas:
- persona ar invaliditāti;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
- persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
- persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
- trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņa tiek saņemta atbilstoši pieprasītajam izsniegšanas veidam (klātienē - papīra formātā sagatavotā izziņa tiek izsniegta personai, pa pastu - papīra formātā sagatavotā izziņa tiek nosūtīta uz personas norādīto pasta adresi, e-pastā – elektroniski parakstīta izziņa tiek nosūtīta uz personas norādīto e-pasta adresi).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki