Pieteikums de minimis atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
De minimis ir valsts atbalsts, kas netiek uzskatīts par konkurenci kropļojošu, un to drīkst izmaksāt pēc vienkāršotiem noteikumiem.
Lauksaimniecības nozarē Valsts augu aizsardzības dienests de minimis atbalsta ietvaros sniedz pakalpojumus Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”.
Par pasākuma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem nepiemēro maksu, kas noteikta normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Subsidēto pakalpojumu sarakstu skatīt šeit: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/17-atbalsts-kvalitativas-seklas-sagatavosanai-un-izmantosanai-151
Lai persona varētu saņemt de minimis atbalstu pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”, jāiesniedz pieteikums Valsts augu aizsardzības dienestā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tikai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrēta persona.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš
Divas reizes gadā – sākot ar dienu, kad Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē publicēts paziņojums par de minimis atbalsta pieteikumu iesniegšanas uzsākšanu, bet ne vēlāk kā līdz:
• 10.maijam (par iepriekšējā gada ceturtajā ceturksnī un kārtējā gada pirmajā ceturksnī saņemtajiem pakalpojumiem)
• 20.decembrim (par pārējiem kārtējā gadā saņemtajiem pakalpojumiem)

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Valsts augu aizsardzības dienests lēmumus par atbalsta piešķiršanu pieņem vismaz divreiz gadā:
• par iepriekšējā gada ceturtajā ceturksnī (ja nepieciešams, trešajā ceturksnī) un kārtējā gada pirmajā ceturksnī sniegtajiem pakalpojumiem – līdz kārtējā gada 10.maijam;
• par atlikušajiem kārtējā gadā sniegtajiem pakalpojumiem – līdz kārtējā gada 20.decembrim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Pieteikums de minimis atbalsta saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1