Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
- Juridiska persona vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces.
- Fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība un kura ir tiesīga pārdot noteiktas preces.
Termiņš:
10 (desmit) darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai, personai Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norāda:
- fiziska persona, kura nav reģistrējusi saimniecisko darbību – vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību  - nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, juridiska persona – nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;
- realizējamo preču grupas;
- paredzēto tirdzniecības norises vietu, ilgumu un laiku;
- tirdzniecībai publiskā vietā no pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem - plānoto transportlīdzekļa pārvietošanās maršrutu.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
- speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopija (ja informācija nav pieejama publiski);
- ja plānota tirdzniecība ar pārtikas produktiem, dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē, kopija (ja informācija nav pieejama publiski);
- zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija (ja informācija nav pieejama publiski), ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju (iesniedz tikai fiziska persona);
- tirdzniecības vietas aprīkojuma fotofiksācija, sarežģītās pilsētvides situācijās – arī objekta vizuālo dizaina risinājumus vides kontekstā (tikai Kuldīgas vai Skrundas pilsētas un teritorijā izsniegtajām atļaujām), bet ielu tirdzniecībai publiskās vietās no pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem - transportlīdzekļa un tirdzniecības vietas aprīkojuma (ja tāds ir) skice vai fotofiksācija;
- rakstisks saskaņojums ielu tirdzniecības veikšanai ar attiecīgā nekustamā īpašuma tiesisko valdītāju, izņemot, ja tiesiskais valdītājs ir pašvaldība, bet ielu tirdzniecībai publiskās vietās pie komercobjektiem, ja komercobjekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav zemesgabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs – rakstisks saskaņojums ielu tirdzniecības veikšanai ir jāsaņem no katra atsevišķi, izņemot, ja zemesgabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir pašvaldība;
- nepieciešamības gadījumā – citi dokumenti/informācija pēc pieprasījuma.

Ja ielu tirdzniecības dalībnieks gada laikā no attiecīgās atļaujas saņemšanas iesniedz pašvaldībai iesniegumu atkārtotas atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai pašvaldības administratīvajā teritorijā tajās pašās preču grupās, iesniegumā nenorāda informāciju par preču grupām, kā arī iesniegumam pievienojamie dokumenti atkārtoti nav jāiesniedz, ja:
- nav mainījusies faktiskā situācija;
- nav beidzies attiecīgo institūciju izsniegtais saskaņojuma termiņš;
- darbība norisinās nepārtraukti.
Tirdzniecības dalībnieks iesniegumā atkārtotas atļaujas saņemšanai pašvaldībai ar parakstu apliecina, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija.

Iesniegumu ar klāt pievienotajiem dokumentiem iespējams iesniegt:
- klātienē;
- elektroniski - e-adresē vai e-pastā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Visa informācija par ielu tirdzniecību Kuldīgas novadā - sadaļā "Cita informācija" - 24.11.2022. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Kuldīgas novadā" (stājās spēkā: 02.02.2023).

Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā Kuldīgas pilsētā ielu tirdzniecību ar jebkura veida preču grupām organizē un koordinē SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi".
_____________________
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Kuldīgas novada Alsungas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada Skrundas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klātiene
Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"
E-pasts dome@kuldiga.lv
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Iesniegumā norādītās informācijas pārbaude un, ja nepieciešams, Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldē tiek saskaņots tirdzniecības vietas vizuālais noformējums.

Pirms ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Nodevas samaksa pēc Kuldīgas novada pašvaldības izrakstītā rēķina ir veicama ar pārskaitījumu uz norēķinu rekvizītiem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301
Reģ. kods 90000035590
AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401

Par pašvaldības nodevām par tirdzniecību publiskās vietās skatīties - Informatīvs dokuments - Par Kuldīgas novada pašvaldības nodevām.
______________________
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauju ielu tirdzniecībai vai atteikumu izsniegt atļauju Kuldīgas novada pašvaldības vārdā izsniedz:
- Kuldīgas novada domes Licencēšanas komisija – par Kuldīgas pilsētas un Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas un Vārmes pagastu teritoriju;
- Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks – par Skrundas pilsētas un Alsungas, Skrundas, Raņķu, Nīkrāces un Rudbāržu pagastu teritorijām.

Par pieņemto lēmumu informē atbilstoši tā pieprasīšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"