Šķirnes iekļaušana Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā vai svītrošana no saraksta
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā iekļauj Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumu Nr.16 1.pielikumā minētās augļu koku un ogulāju ģinšu un sugu, kā arī starpsugu hibrīdu šķirnes, ja tās atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
• Selekcionārs – par izveidotu jaunu šķirni, ja tai ir paredzēts veikt vai tiek veikta šķirnes pārbaude
• Selekcionāra tiesību īpašnieks – par šķirni, kas aizsargāta ar selekcionāra tiesībām
• Persona, kas audzē un vēlas tirgot šķirnes pavairošanas materiālu, – par šķirni, kura nav iekļauta Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā, nav aizsargāta ar Eiropas Savienības augu šķirņu tiesībām vai par kuru nav iesniegts pieteikums selekcionāra tiesību piešķiršanai Latvijā vai Eiropas Savienībā.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš:
• šķirnes iekļaušanai Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā vai svītrošanai no saraksta – bez ierobežojuma
• šķirnes uzturēšanas termiņa pagarināšanai – ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms termiņa beigām

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
• Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas nosūta iesniedzējam paziņojumu par iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanu un izskatīšanas termiņu
• Ja Valsts augu aizsardzības dienests mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas nav informējis iesniedzēju par šķirnes iekļaušanu Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā vai svītrošanu no saraksta, vai par atteikumu iekļaut šķirni šķirņu sarakstā vai svītrot šķirni no saraksta, uzskatāms, ka šķirne ir iekļauta Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā, vai svītrota no saraksta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.pantā minēto noklusējumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti
Šķirnes iekļaušanai Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā:
• Šķirnei, kurai ir veikta šķirnes pārbaude:
- šķirnes pārbaudes tehniskā anketa
- šķirnes oficiālais apraksts
- šķirnes pārbaudes galarezultāta ziņojums, ko izsniegusi pārbaudes institūcija, kura veikusi šķirnes pārbaudi
• Šķirnei, kurai nav veikta šķirnes pārbaude un kura ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012.gada 30.septembrim:
- šķirnes apraksts, kurā ietvertas šķirnei raksturīgās pazīmes un to izpausmes, kā arī informācija par apraksta sagatavotāju
- šķirnes apraksta publikācijas kopija, norādot izdevuma bibliogrāfiskos datus
- informācija, kas apliecina, ka šķirne ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012.gada 30.septembrim (piemēram, kopiju publiski pieejamai informācijai par konkrētās šķirnes tirdzniecību vai jebkura cita veida pierādījumus par šķirnes tirdzniecību)
• Atļauja, kas izdota ģenētiski modificētas šķirnes izplatīšanai tirgū saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificētu organismu apriti
* Par Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā iekļautu šķirni vai šķirni, kas ir bijusi iekļauta reģistrā, iesniedz tikai iesniegumu

Šķirnes uzturēšanas termiņa pagarināšanai Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā:
• Iesniegums par nepieciešamību pagarināt šķirnes uzturēšanas termiņu Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā
• Informācija, ka ir pieejams pavairošanas materiāls

Šķirnes svītrošanai no Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta:
• Iesniegums par šķirnes svītrošanu no Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pārbauda šķirnes nosaukumu (jaunai šķirnei) vai salīdzina šķirnes nosaukumu un tā sinonīmus (šķirnei, kurai nav veikta šķirnes pārbaude un kura bijusi tirdzniecībā līdz 2012.gada 30.septembrim);
• pārbauda šķirnes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā;
vai
• pieņem lēmumu par šķirnes uzturēšanas termiņa pagarināšanu Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā;
vai
• pieņem lēmumu par šķirnes svītrošanu no Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva
saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumu Nr. 1026 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā” 2.3. vai 2.5. apakšpunktu.

Valsts nodevas apmērs:
• par šķirnes iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā 17,07 EUR;
• par šķirnes uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā 17,07 EUR.
Par šķirnes svītrošanu no Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta valsts nodeva nav jāmaksā.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
Mērķis: Par šķirnes iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā
vai
Par šķirnes uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Šķirnes iekļaušana Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā vai svītrošana no saraksta
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus