Medību tiesību piešķiršana (Līvānu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Mednieku kolektīviem ir iespējams pieteikties uz medību tiesību nomu Līvānu novada  pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās  medību  platībās ar termiņu uz 5 gadiem, ja nomnieks nevēlas slēgt līgumu uz mazāku termiņu, bet ne mazāku kā uz 1 gadu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Mednieku kolektīvs vai Līvānunovada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā dzīvojošai  persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Pēc iesnieguma saņemšanas 2 darba dienu laikā publicē Pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv un izvieto Pašvaldības domes un atbilstošā pagasta pārvaldes  administratīvajā ēkā informāciju par iesniegumā minētajām medību platībām, uz kurām 2 nedēļu laikā var iesniegt iesniegumu citi medību  tiesību pretendenti. Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pretendenti – notiek izsole.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pretendentiem Līvānu novada domes kancelejā jāiesniedz šādi dokumenti:
Juridiskai personai: pieteikums, kurā norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, bankas rekvizītus, kontakttālruni, elektronisko pasta adresi; pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības; medību  kolektīva  biedru  sarakstu, ar norādītu pašvaldību, kurā deklarēta dzīvesvieta; reģistrācijas apliecības kopiju, Statūtu kopiju.
Fiziskai personai: pieteikums, kur  norāda  vārdu  un  uzvārdu,  personas  kodu  un  deklarētās dzīvesvietas adresi, kontakttālruni, elektronisko pasta adresi; ja personu pārstāv cita persona, tad pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības un uzrāda pasi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Apstrādes solis
Pēc iesnieguma saņemšanas 2 darba dienu laikā tiek publicēts Pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv un izvieto Pašvaldības domes un atbilstošā pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā informācija par iesniegumā minētajām medību platībām, uz kurām 2 nedēļu laikā var iesniegt iesniegumu citi medību tiesību pretendenti.
Pašvaldība nosūta pieprasījumu Valsts meža dienestam sniegt  atzinumu  par iesniegumos minēto platību iespēju reģistrēt medību iecirkņos.
Pēc atzinuma saņemšanas par iespēju reģistrēt platības konkrētajos iecirkņos, ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts līgums.
Ja pieteikušies vairāki  pretendenti, medību tiesību nomas līgumu slēdz ar personu, kurai saskaņā ar Noteikumu “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” 3.punktu ir medību tiesību nomas pirmtiesība.
Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pretendenti –notiek izsole.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc atzinuma saņemšanas no Valsts meža dienesta par iespēju reģistrēt platības konkrētajos iecirkņos, ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts līgums.
Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pretendenti, līgums tiek slēgts ar izsoles uzvarētāju.
Pakalpojuma saņemšana notiek atbilstoši iesniegumā pieprasītajam veidam: klātienē; pa pastu; elektroniski (e-pasts vai e-adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: