Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekļus iekļauj Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, ja ir iesniegti pierādījumi, ka tie ir pietiekami efektīvi kaitīgo organismu ierobežošanā un droši kultūraugam. Šādi pierādījumi tiek iegūti, veicot efektivitātes pārbaudes izmēģinājumus augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijai. Efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veicējiem normatīvajos aktos ir izvirzītas noteiktas prasības izmēģinājumu veikšanai. Normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteikto prasību izpildi apstiprina sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas:
• ir reģistrēta komercreģistrā;
• atbilst normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteiktajām darba kvalitātes prasībām;
• izmēģinājumus, pētījumus un analīzes veic un pārskatus sagatavo saskaņā ar normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteiktajām metodēm un standartiem.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma, sertifikāta atkārtotai saņemšanai vismaz sešus mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
• Mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas tie tiek izvērtēti un pieņemts lēmums par atbilstības novērtēšanas* uzsākšanu (ja dokumenti nav iesniegti vai tajos ietvertā informācija ir nepilnīga, tiek noteikts laiks attiecīgo dokumentu iesniegšanai)
* Atbilstības novērtēšanas termiņš ir izmēģinājumu veikšanai nepieciešamais laiks – no plānošanas sākuma līdz izmēģinājuma pabeigšanai;
• Ar izmēģinājumu veicēju tiek saskaņots atbilstības novērtēšanas laiks un veikta novērtēšana;
• Pamatojoties uz atbilstības novērtēšanas rezultātiem, mēneša laikā pēc izmēģinājuma lietas un pārskata (par katru iesniegumā norādīto izmēģinājumu veidu) saņemšanas tiek pieņemts galīgais lēmums.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti
• Iesniegumam jāpievieno šāda informācija:
- organizatoriskā struktūra
- zinātniskais un tehniskais personāls
- darba telpas, laboratorijas, noliktavas
- izmēģinājumu platības, lauki, siltumnīcas
- tehniskie līdzekļi, iekārtas
- darbību procedūru apraksti
• Pēc izmēģinājumu pabeigšanas – izmēģinājuma lieta un pārskats par katru iesniegumā norādīto izmēģinājumu veidu

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• veic atbilstības novērtēšanu;
• pieņem lēmumu par sertifikāta augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai izsniegšanu vai atkārtotu izsniegšanu;
• izsniedz sertifikātu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 71,14 EUR (par katru izmēģinājumu veidu) vai 35,57 EUR (par katru izmēģinājumu veidu, ja sertifikātu izsniedz atkārtoti) saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 59. vai 60.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu un sertifikātu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un sertifikātu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki