Atļaujas izsniegšana reklāmas izvietošanai
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana reklāmas izvietošanai (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī. Izsniedz:
- izkārtnes izvietošanas atļauju;
- mobilās reklāmas izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaisti zemei izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju;
- citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju;
- sludinājumu izvietošanas atļauju.
Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Fiziska vai juridiska persona, kura vēlas saskaņot izkārtnes, reklāmas/reklāmas objekta projektu un saņemt reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Izskatīšana septiņu darba dienu laikā (10 darba dienu laikā, ja nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums).
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Lai saņemtu izkārtnes, reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju, Kuldīgas novada būvvaldē jāiesniedz:
1) iesniegums (skatīties - iesniedzams dokuments  "Reklāmas vizuālā projekta iesniegums");
2) reklāmas vai reklāmas objekta projekts.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. krāsainas izkārtnes, reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices, vai fotomontāžas;
2. papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums u.c.);
3. reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana izkārtnes izvietošanai, ja izkārtni paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;
4. saskaņojums ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (ja objekts izvietots gar ceļu);
5. saskaņojums ar komunikāciju turētājiem (ja tiek skartas apakšzemju komunikācijas);
6. saskaņojums ar Kuldīgas kultūras pieminekļu aizsardzības inspektoru (ja ēka ir Valsts nozīmes arhitektūras un kultūras piemineklis);
7. pilnvara (ja iesnieguma iesniedzējs nav reklāmas devējs);
8. dokuments, kas apliecina pašvaldības atbalstu pasākumam (pašvaldības, to institūciju rīkotiem vai atbalstītiem pasākumiem);  
9. persona, kura vēlas izvietot mobilo reklāmu uz transportlīdzekļa, transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes) norāda tās valsts reģistrācijas numuru vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktu specifisku identifikācijas numuru elektrotransportam, ja reklāmu plānots izvietot uz pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa.
________________________
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada būvvaldes e-adrese
Klātiene Būvvalde
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis: 63322469; 63321903
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Kuldīgas novada pašvaldība
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63321903
2. solis / Saņemšanas solis
Būvvalde, atbilstoši izvēlētajam pakalpojuma saņemšanas kanālam, izsniedz saskaņoto reklāmas/reklāmas objekta projektu, reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju un maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Kuldīgas novadā (gadījumos, kad minētā nodeva ir jāmaksā).

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Pirms reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas jāveic pašvaldības nodevas maksājums saskaņā ar Kuldīgas novada domes saistošajos noteikumos Nr. KNP/2022/18 "Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Kuldīgas novadā" noteikto (skatīties sadaļā "cita informācija").
Elektroniski sagatavoto maksāšanas paziņojumu par reklāmas nodevas apmēru un maksājumu grafiku iespējams saņemt klātienē vai elektroniski.

Konts, kurā ieskaitāma pašvaldības nodeva par reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju:
LV26UNLA0011001130401, AS "SEB banka";
saņēmējs: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Būvvalde
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis: 63322469; 63321903
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki