Atļauja izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzēto kaitīgo organismu, augu un augu produktu ievešanai vai pārvietošanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā vai tajā esošajā aizsargājamā zonā drīkst ievest vai pārvietot izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzētus kaitīgos organismus, augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, ja ir saņemta attiecīga atļauja.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
• Septiņu darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmums par atbilstošu fitosanitāro pasākumu piemērošanu;
• Divu nedēļu laikā pēc tam, kad persona rakstveidā paziņojusi par noteikto fitosanitāro pasākumu izpildi, tiek veiktas telpu un iekārtu atbilstības noteiktajiem fitosanitārajiem pasākumiem, kā arī personāla zinātniskās un tehniskās kvalifikācijas pārbaudes;
• Septiņu darbdienu laikā pēc pārbaužu veikšanas tiek pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu;
• Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiek izsniegta atļauja.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dieensta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu.

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Aizpildīta iesnieguma veidlapa.
2. Izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzēto kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izcelsmes vietu apliecinoša dokumenta kopija.

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• novērtē kaitīgā organisma izplatības risku un pieņem lēmumu par atbilstošu fitosanitāro pasākumu piemērošanu;
• kad persona izpildījusi fitosanitāros pasākumus, pārbauda telpu un iekārtu atbilstību noteiktajiem fitosanitārajiem pasākumiem, kā arī personāla zinātnisko un tehnisko kvalifikāciju;
• pēc pārbaužu veikšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzētu kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai vai pārvietošanai, nosakot izmēģinājumu veikšanai nepieciešamo materiāla daudzumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 24,19 EUR (par vienu objektu) saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 16.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu un atļauju uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un atļauju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki