Bērna ārpusģimenes aprūpes koordinēšana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (Babītes novada bāriņtiesa)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
Bāriņtiesa veic bērna tiesību un interešu ievērošanas uzraudzību un var lemt par bērna aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Bāriņtiesa var lemt par aizliegumu ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam satikties ar vecākiem vai tuviem radiniekiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir iespējams saņemt, ja:
1.1. bērna vecāki miruši;
1.2. vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības;
1.3. vecāki sava veselības stāvokļa dēļ lūguši bērnam nodrošināt ārpusģimenes aprūpi;
1.4. ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
2. Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā izbeidz, ja:
2.1. bērna vecākiem ir atjaunotas aprūpes vai aizgādības tiesības;
2.2. bērnam ir nodibināta aizbildnība;
2.3. bērns tiek nodots audžuģimenei;
2.4. likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par bērna adopcijas apstiprināšanu.
Iesniegums brīvā formā. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšana. Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus (kuros ir informācija par bērna vecākiem, ziņas par tuvāko radinieku viedokli par iespējām uzņemties bērna audzināšanu, ziņas par iespēju bērnu ievietot audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērna viedoklis par iespējamo ārpusģimenes aprūpes veidu, vecāku iesniegums par bērna ievietošanu vecāku veselības stāvokļa dēļ).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts