Bērna ārpusģimenes aprūpes koordinēšana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (Babītes novada bāriņtiesa)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
Bāriņtiesa veic bērna tiesību un interešu ievērošanas uzraudzību un var lemt par bērna aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Bāriņtiesa var lemt par aizliegumu ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam satikties ar vecākiem vai tuviem radiniekiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Rīgas rajona Administratīvajā tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010 vai pa pastu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Babītes novada bāriņtiesas nolikums
(Babītes novada pašvaldības dome; nolikumi; 0; 28.01.2015)
Uzziņas par pakalpojumu
Babītes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Centra iela 4, Pinķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.03.2019