Adoptētāja statusa iegūšana
Izvēlētā teritorija: Babītes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Adopcija (Babītes novada bāriņtiesa)
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina adoptētāja statusa pārvaldību (piešķiršanu un anulēšanu) un palīdzību bērna adopcijas procesā.
Klients iegūst adoptētāja statusu un saņem palīdzību nepieciešamo darbību veikšanai bērna adopcijas procesā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Babītes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma saņemšana
Adopcijas procesā laulātie vai persona gūst iespēju adoptēt vienu vai vairākus likumīgi brīvus bērnus, kuri pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā kļūs par adoptētāju likumīgu bērnu.
Pakalpojuma saņemšana notiek atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vai abi laulātie, kuri vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz: 1.Pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir; 2. Laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā; 3. Dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta; 4. Izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību; 5. Dzīves aprakstu; 6. Izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir. Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot no nepieciešamības iesniegt: 1. izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību; 2. dzīves aprakstu; 3. izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir. Ja adoptētājs ir viens no laulātajiem un otrs laulātais ir atzīts par rīcības nespējīgu vai pazudušu (bezvēsts promesošu), tad papildus minētajiem dokumentiem bāriņtiesā iesniedz tiesas sprieduma izrakstu vai noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu) par otra laulātā atzīšanu par rīcības nespējīgu vai pazudušu. Adoptētājs pieteikumam pievieno adoptējamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), izziņu par adoptējamā veselības stāvokli, bērna bioloģisko vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem: otrs vecāks ir miris; otra vecāka dzīvesvieta nav zināma; otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības. Vecāks piekrišanu adopcijai var parakstīt bāriņtiesā, kā arī pie notāra. Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts