Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Ogres novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Ielu tirdzniecības atļauja (Ogres novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļauju izsniegšana vai izsniegto atļauju anulēšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Juridiskā vai fiziskā persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Atļauja tiek izsniegta 5 darbadienu laikā pēc iesnieguma un nodevas nomaksu apliecinoša dokumenta saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Ogres novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai, nepieciešams iesniegt iesniegumu.

Tirdzniecības dalībnieks  to var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu) iesniegumu, norādot šādu informāciju:

1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni un elektroniskā pasta adresi;
2. realizējamo preču grupas;
3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;
4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās vietās.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1. saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
2. dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot oriģinālu);  
3. licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence;
4. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona;
5. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
6.Tirdzniecības vietas aprīkojuma skice vai fotofiksācija;
7.Tirdzniecības vietas izvietojums zemesgabalā atbilstoši mērogā( uz zemes robežu plāna, topogrāfiskā plāna);
8. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
9. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Ogres novada pašvaldība
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Apmaksas kārtība
Nodevas apmērs tirdzniecības veidiem noteikts Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 32/2010 "Ogres novada pašvaldības nodevas".
http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/normativie_akti_un_attistibas_planosanas_dokumenti/saistosie_noteikumi1/pasvaldibas_nodevas/

Pašvaldības nodeva jāmaksā pirms pakalpojuma saņemšanas.

Apmaksu iespējams veikt klātienē Ogres novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Brīvības ielā 33, Ogrē vai veicot pārskaitījumu pēc izrakstītā rēķina saskaņā ar Ogres pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.32/2010”Ogres novada pašvaldības nodevas”.
Nodeva ieskaitāma Ogres pilsētas pašvaldības administrācijas kontā:
Ogres novada pašvaldība
Brīvības iela 33, Ogre,
Ogres novads, LV 5001
LV 90000024455
Valsts Kase, TRELLV22
Konts Nr. LV25TREL9800890740210 (EUR
Maksājuma mērķī jānorāda ielu tirdzniecības veids un tirdzniecības vietas adrese.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada pašvaldība (Apmeklētāju pieņemšanas centrs)
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits LV 90000024455
Valsts Kase, TRELLV22
Konts Nr. LV25TREL9800890740210 (EUR)
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas sagatavo atļauju ielu tirdzniecībai. Pēc nodevu nomaksas atbildīgais speciālists izsniedz atļauju atbilstoši norādītajam saņemšanas veidam.
Klātienē Ogres novada pašvaldībā, pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi vai uz elektronisko pastu ar drošu e-parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-adrese
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Ogres novada pašvaldība
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: