Saskaņojuma saņemšana sapulču, gājienu un piketu organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Sapulču, gājienu un piketu organizēšanas saskaņošana (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Sapulču, gājienu un piketu izskatīšana kopā ar pasākuma organizatoru un lēmuma pieņemšana par atļauju rīkot sapulci, gājienu piketu, kā arī ieteikumu sniegšana par sapulces, gājiena, piketa rīkošanu. Sapulču, gājienu un piketu izskatīšana kopā ar pasākuma organizatoru un lēmuma pieņemšana par atļauju rīkot sapulci, gājienu piketu, kā arī ieteikumu sniegšana par sapulces, gājiena, piketa rīkošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sapulces, gājiena vai piketa organizatoram ir jāiesniedz pieteikums par attiecīga pasākuma rīkošanu klātienē Madonas novada pašvaldībā ne agrāk kā 4 mēnešus un ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Ja pieteikumu nav iespējams iesniegt šajā termiņā, jo par notikumu, saistībā ar kuru attiecīgais pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā notikuma, tad pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises.
Iesniedzot pieteikumu, fiziskā persona uzrāda savu pasi, bet juridiskās personas pārstāvis uzrāda savu pasi un iesniedz juridiskās personas pilnvaru iesniegt pieteikumu.
Visām pieteikumā minētajām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajām personām — pilns nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs.

Pieteikumā norādāms:
1) pasākuma veids (sapulce, gājiens, pikets);
2) pasākuma mērķis;
3) pasākuma datums, sākuma un beigu laiks;
4) sapulces vai piketa vieta, gājiena maršruts;
5) plānotais dalībnieku skaits;
6) kāds atbalsts tiek lūgts no pašvaldības un policijas, lai sekmētu pasākuma netraucētu norisi;
7) organizators (viens vai vairāki) un tālruņa numurs, pa kuru var sazināties ar viņu;
8) pasākuma vadītājs;
9) pasākuma vadītāja palīgi, kā arī kārtības uzturētāji.

Pieteikumam pievieno:
1) pasākuma norises vietas shēmu vai maršrutu;
2) kārtības uzturētāju sarakstu ar viņu parakstiem, kas apliecina piekrišanu piedalīties pasākumā kārtības uzturētāja statusā, vai līguma kopiju, ja pasākuma organizators par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ir noslēdzis līgumu ar apsardzes komersantu;
3) pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37164860090
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Reģ. Nr. LV 90000054572
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X
Darba laiki
E-pasts pasts@madona.lv
Cits Latvijas Pasts piegādā sūtījumus no/uz Madonas pašvaldības KAC
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļaujas saņemšana sapulces, gājiena vai piketa organizēšanai ir bezmaksas pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37164860090
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Reģ. Nr. LV 90000054572
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X
Darba laiki
Cits Latvijas Pasts piegādā sūtījumus no/uz Madonas pašvaldības KAC