Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona. Papildus Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā ir noteiktas atsevišķas personas, kuras noteiktos gadījumos ir tiesīgas ierosināt publiskas personas mantas atsavināšanu.
Termiņš:
Atkarībā no personas juridiskā statusa, kura ierosina publiskas personas mantas atsavināšanu. Precīzāk aprakstīts likumā par Publiskas personas mantas atsavināšanu.
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu atteikt atsavināšanu atsavināšanas ierosinātājam, kuram ir pirmpirkuma tiesības (Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtā daļa), tad lēmums ir pārsūdzams APL kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta
(Ministru kabinets; noteikumi; 109; 16.02.2011)
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
(Saeima; likumi; 0; 03.12.2002)
Uzziņas par pakalpojumu
Madonas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.12.2022