Atļaujas saņemšana otrās kategorijas šautuves darbībai pašvaldībā
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Šautuves atļauja (licence) (Līvānu novada dome)
Īss apraksts:
Atļaujas izsniegšana uz nenoteiktu laiku otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai vai otrās kategorijas vienreizējas lietošanas šaušanas stendu darbībai pašvaldībā.
Ja šautuves (šaušanas stenda) darbība var traucēt apkārtējos iedzīvotājus, tā ir izvietota aizsargjoslu teritorijā vai var radīt kaitējumu videi, kā arī gadījumos, ja tas nepieciešams sabiedrības drošībai un tās interešu aizsardzībai vai to nosaka tiesas nolēmums, vietējā pašvaldība neizsniedz licenci (atļauju) šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pakalpojuma pieprasīšanas brīža
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai, fiziskā vai juridiskā persona iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu, kurā iekļauj šādas ziņas:
1. juridiskā persona: juridiskās personas nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs; juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
2. fiziskā persona: vārds, uzvārds un personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts); deklarētā dzīvesvieta, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
3. šautuves (šaušanas stenda) adrese;
4. šaušanas sporta speciālista vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts) un šaušanas sporta speciālista sertifikāta numurs;
5. informācija par šautuves (šaušanas) stenda kategoriju un atbilstību noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām;
6. apliecinājums, ka personas īpašumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts izveidot šautuvi (šaušanas stendu).
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1. šautuves (šaušanas stenda) plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000, kurā atzīmēta šautuves (šaušanas stenda) atrašanās vieta un blakus esošās celtnes, bet atklātās un pusslēgtās šautuves (šaušanas stenda) plānā - šaušanas stenda atrašanās vietu, izvietojumu apvidū, šaušanas virzienu, attālumu līdz tuvākajiem objektiem, kuros iespējama cilvēku atrašanās, šaušanas distances garumu, drošības joslas lielumu, norobežojumu izvietojumu, bīstamās zonas norobežojuma veidu, šāviņu uztvērēja veidu un šautuves (šaušanas stenda) izmantošanas laiku;
2. šautuves (šaušanas stenda) nolikumu. Nolikumā norāda: šaujamieroču un munīcijas glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, saņemšanas un nodošanas kārtību; apmeklētāju reģistrācijas kārtību; drošības prasības; kārtību, kādā paredzēts nodrošināt pirmo palīdzību; šautuves (šaušanas stenda) darbinieku un šaušanas sporta speciālistu pienākumus;
3. citus dokumentus, kurus fiziskā vai juridiskā persona uzskata par nepieciešamu pievienot.

Persona iesniegumu var iesniegt:
1) klātienē;
2) pa pastu;
3) elektroniski e-pastā;
4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi;
5) elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.
Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus