Pašvaldības atbalsta saņemšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti (Līvānu novada dome)
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas. Personas ar I un II invaliditātes grupu ar redzes, kustību, garīga rakstura traucējumiem. Bērni ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuriem ir noteiktas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai personai vai viņas likumiskajam pārstāvim, ņemot līdzi personu apliecinošus dokumentus, jāvēršas tās pašvaldības sociālajā dienestā, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīves vieta, un jāiesniedz šādi dokumenti:
• iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu (iesniegumā norāda vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu, informāciju par to, vai persona saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros);
• likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments (kopija), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
• VDEĀVK atzinums;
• Institūcijas apliecinājums par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistents (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa, piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem);
• Darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja;
• Izglītības iestādes apliecinājums, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā mācību iestādē;
• Dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ja persona apmeklē attiecīgās iestādes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Sociālais dienests:
• Reģistrē iesniegtos dokumentus;
• Pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām, izvērtē personas iesaisti pasākumos atbilstoši 18.12.2012. MK noteikumu Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”1.pielikumā minētajiem kritērijiem;
• Mēneša laikā pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot asistenta pakalpojuma apjomu un ilgumu, vai par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu, ja persona neatbilst asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests:
• Slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju;
• Kontrolē konkrētās personas izmantotā pakalpojuma apjomu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki